Töövaidlustega seotud märksõnad

Töö tegemiseks sõlmitud lepingud:

 • tööleping,
 • käsundusleping või
 • töövõtuleping

Töölepingu lõpetamise põhjused:

 • subjektiivsed või
 • objektiivsed.

Mida saab nõuda:

 • tasu
 • hüvitis
 • kahju hüvitamine
 • leppetrahv

Kohustused:

 • alluvussuhe
 • tööga kindlustamine
 • töö tegemine
 • võrdne kohtlemine
 • tervis
 • resümee
 • konkurents ja ärisaladus

Lepingute muutmine:

 • koondamisvajadus
 • sotsiaalsed suhted