Mõned töövaidlusi puudutavad märksõnad

Tööleping, käsundusleping või töövõtuleping.

Konkurentsikeeld. Ärisaladus. Kahju. Leppetrahv.

Töölepingu lõpetamise põhjused, kas subjektiivsed või objektiivsed.

Hüvitise suurus. Minimaalne vs õiglane kompensatsioon. Keskmine tasu.

Saamata jäänud tulu nii töötajal kui ka tööandjal.

Tööandja ja töötaja kohustused.

Alluvussuhe.

Vastusoorituste tasakaal.

Töölepingu muutmine. Muudatuste vajadus vs muudatuste õigustus.

Koondamine. Struktuurimuutused koondamisalusena.

Töökeskkond ja töötervis. Töökiusamine. Sotsiaalsed suhted. Mittevaraline kahju.

Võrdse kohtlemise põhimõte.

Puhkus.

Vaba aja õigus.

Tulemus- ja boonustasud.

Neto- vs brutotasu.

splaw.ee